Quyết định của Bộ giao thông vận tải về thể lệ bốc dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa tại Cảng biển Việt nam

Để phù hợp với hoạt động thực tiễn của các Cảng biển Việt nam trong cơ chế thị trường,  ngày 23/08/1997 Bộ trởng Bộ giao thông vận tải có Quyết định số 2016/QĐ-GTVT về thể lệ bốc dỡ, iao nhận, bảo quản hàng hóa tại Cảng biển Việt nam:

 

 

Code Psn Gratuit