Luật Doanh nghiệp 2005

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, bao gồm 10 chương và 172 điều, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 07 năm 2006

 

 

                

(Tiếng Việt)                      (Tiếng Anh)

Code Psn Gratuit