Luật thuế GTGT

Luật thuế GTGT gồm 4 chương, 16 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2009

 

 

                                    

                               

Code Psn Gratuit