Thông báo của Tổng cục thuế về hết thời gian giảm thuế

Ngày 08 tháng 01 năm 2010, Tổng cục thuế có thông báo số 91/TCT-CS về việc hết thời gian giảm thuế. Dưới đây là toàn bộ nội dung văn bản

    BỘ TÀI CHÍNH                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           

                    Số: 91 /TCT-CS.                                                          Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm2010

                  V/v thông báo hết thời gian

                    giảm thuế

                                                                                                                                                                                                   

 

         Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

                                                             

 

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp và các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện: Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định 19 nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009, Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 và Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Danh mục hàng hoá thuộc diện được giảm thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp và Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg quy định 5 nhóm hàng hoá thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009 và giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 181/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTG quy định giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê trong quá trình học tập, nhà ở để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở từ ngày 22/7/2009 đến hết ngày 31/12/2009

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2010 các chính sách giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ theo các Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) hết hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế  khẩn trương phổ biến, thông báo cho các chi cục thuế, cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết và thực hiện các chính sách thuế GTGT và lệ phí trước bạ theo quy định.

 

Nơi nhận:

                        KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);

- Vụ CST, PC, TCHQ;

- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục;

- Lưu: VT, CS (3).Hiền

                      PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

                                                       

ĐÃ KÝ

 

 

 

                                   Phạm Duy Khương

 

 

  

Code Psn Gratuit