Cảng Đình Vũ chú trọng chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động

Từ khi hình thành đến nay, Cảng Đình Vũ luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo đến đời sống, quyền lợi của người lao động, cụ thể. Bên cạnh đảm bảo việc làm,  thu nhập và  các chế độ chính sách cho người lao động, Cảng Đình Vu luôn quan tâm đời sống sống tinh thần và chăm lo sức khỏe  của người lao động . Hàng năm Cảng Đình Vũ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động,  Công đoàn thường xuyên tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  thể dục thể thao.....,

Để nâng cao sức khỏe cho người lao động, ngoài sân bóng chuyền đi vào hoạt động nhiều năm qua, ngày 18/07/2016 Cảng Đình vũ chính thức đưa Trung tâm rèn luyện sức khỏe của CBCNV vào hoạt động. Trung tâm rèn luyện sức khỏe  được trang bị các dụng cụ, thiết bị luyện tập, được đầu tư từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe cho CBCNV sau giờ làm việc.

Có thể nói rằng đời sống vật chất và tinh thần của người lao động Công ty trong những năm qua luôn được Lãnh đạo công ty luôn đặc biệt quan tâm, tạo ra cho người lao động sự tin tưởng, gắn bó và tận tậm vì sự phát triển của Cảng Đình Vũ.

 

Code Psn Gratuit