Thông báo về việc thu gom chất thải từ tầu thuyền neo đậu tại Cảng Đình Vũ

Ngày 14/04/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ban hành thông báo số 91/TB-CĐV về việc thu gom chất thải từ tầu thuyền neo đậu tại bến tầu số 1 và số 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

Dưới đây là toàn văn bản Thông báo:

Thông báo số 91/TB-CĐV về việc thu gom chất thải từ tầu thuyền neo đậu tại Cảng Đình Vũ

Code Psn Gratuit