Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình vũ

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải phòng

Điện thoại:  +84 225 3769992, 3769955

Fax:               +84 225 3769992, 3769946

Email: cangdinhvu@dinhvuport.com.vn

Website: www.dinhvuport.com.vn

 

Phòng Kinh doanh:

Điện thoại: +84 225 3769955

Fax:             +84 225 3769946

Email: kinhdoanh@dinhvuport.com.vn

            kddinhvu@hn.vnn.vn

 Phòng Tài chính Kế toán:

Điện thoại/fax: +84 225 3769993

Email: taichinh@dinhvuport.com.vn

Phòng Điều độ Khai thác:

Di động: 0912511033

Fax:           +84 225 3769137

Email: trucban@dinhvuport.com.vn

 Phòng Tổ chức Tiền lương:

Điện thoại: +84 225 3262566

Email: tổ chức@dinhvuport.com.vn

Phòng HC:

Điện thoại/fax: +84 225 3769992

Email: hanhchinh@dinhvuport.com.vn

Phòng Kỹ thuật:

Điện thoại/fax: +84 225 3979347

Email: kythuat@dinhvuport.com.vn

Đội giao nhận hàng hóa:

Điện thoại: +84 225 3769762/3979700

Fax:           +84 225  3769762

Email: giaonhan@dinhvuport.com.vn

Đội cơ giới:

Điện thoại: +84 225 8600267

Email: cogioi@dinhvuport.com.vn

Đội Bốc xếp:

Điện thoại: 0913021587

Email: bocxep@dinhvuport.com.vn

Bảo vệ:

Điện thoại: 0912506306

 

Code Psn Gratuit