Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình vũ

Địa chỉ: Phường Đông Hải, Quận Hải An, TP Hải phòng

Điện thoại:  84 31 3769992, 3769955

Fax:               84 31 3769992, 3769946

Email: contact@dinhvuport.com.vn

Website: www.dinhvuport.com.vn

 

Phòng Kinh doanh:

Điện thoại: 84 31 3769955

Fax:             8431 3769946

Email: kinhdoanh@dinhvuport.com.vn

            kddinhvu@hn.vnn.vn

Phòng Tài chính Kế toán:

Điện thoại/fax: 84 31 3769993

Email: taichinh@dinhvuport.com.vn

Phòng Điều độ Khai thác:

Di động: 0912511033

Fax:           8431 3769137

Email: trucban@dinhvuport.com.vn

Phòng TC-TL-HC:

Điện thoại/fax: 84 31 3769992

Email: tochuc@dinhvuport.com.vn

Phòng Kỹ thuật:

Điện thoại/fax: 84 31 3979347

Email: kythuat@dinhvuport.com.vn

Đội giao nhận hàng hóa:

Điện thoại: 84 31 3769762/3979700

Fax:           8431  3769762

Email: giaonhan@dinhvuport.com.vn

Đội cơ giới:

Điện thoại: 84 31 8600267

Email: cogioi@dinhvuport.com.vn

Đội Bốc xếp:

Điện thoại: 0904657558

Email: bocxep@dinhvuport.com.vn

Bảo vệ:

Điện thoại: 0912506306

 

Code Psn Gratuit