Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ

Nội dung chi tiết Nghị định mời xem file đính kèm.

22/3/2010

Luật thuế GTGT

Luật thuế GTGT gồm 4 chương, 16 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2009

 

2/3/2010

Bộ luật Dân sự

Ngày 27-6, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh công bố Bộ luật Dân sự, đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005. Bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2006. Dưới đây là toàn văn bộ luật mới này.

 

 

 

 

1/3/2010

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, bao gồm 10 chương và 172 điều, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 07 năm 2006

26/2/2010

Luật Chứng khoán

 Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, gồm 11 chương, 136 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007:

26/2/2010

Code Psn Gratuit