Toàn bộ Tài liệu ĐHCĐ 2017 của Cảng Đình Vũ

Ngày 25/04/2017, Cảng Đình Vũ đưa ra toàn bộ bộ tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2017. Cụ thể:

25/4/2017

Báo cáo tài chính quí I năm 2017

Ngày 20/04/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố báo cáo tài chính quí I năm 2017. Cụ thể:

20/4/2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Ngày 21/03/2016, Cảng Đình Vũ thông báo báo cáo thường niên năm 2016. Toàn văn báo cáo:

21/3/2017

Chốt danh sách cổ đông dự DHCD 2017

Ngày 20/03/2017, Cảng Đình Vũ ra thông báo số 62/CV-CĐV về việc ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự DHCD 2017. Cụ thể:

20/3/2017

Nghị quyết Số 06 HĐQT phiên họp 18.03.2017

Ngày 18/03/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra nghị quyết số 06/NQ-HĐQT. Toàn Văn Nghị Quyết:

20/3/2017

Code Psn Gratuit