Báo cáo tài chính quí II năm 2017

Ngày 20/07/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố báo cáo tài chính quí II năm 2017. Cụ thể:

20/7/2017

Công bố thông tin số 175/CBTT-CDV ngày 13/07/2017

Ngày 13/07/2017, Cảng Đình Vũ công bố thông tin lên UBCK về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7. Cụ thể:

13/7/2017

Nghị Quyết số 44/NQ-HĐQT và Quyết Định số 45/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 12/07/2017, HĐQT Cảng Đình Vũ ra Nghị Quyết số 44/NQ-HĐQT và Quyết Định số 45/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty. Nội dung cụ thể:

12/7/2017

Quyết định số 39/QĐ-HĐQT v/v giao Phó Tổng Giảm đốc phụ trách quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngày 30/6/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra QĐ số 39/QĐ-HĐQT v/v giao Phó Tổng Giảm đốc phụ trách quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

1/7/2017

Quyết định số 38/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 30/6/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra QĐ số 38/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm Ổng Nguyễn Ngọc Hồng, Tổng Giám đốc công ty.

1/7/2017

Code Psn Gratuit