Nghị Quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 04/05/2018

Ngày 04/05/2108, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra nghị quyết số 15/NQ-HĐQT. Cụ thể:

4/5/2018

Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT

Ngày 24/04/2018, Cảng Đình Vũ công bố thông tin về việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kì 2018-2023. Cụ thể:

24/4/2018

Công bố thông tin 24/04/2018

Công bố thông tin ban hành �iều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, biên bản họp ban kiểm soát.

24/4/2018

Biên bản và nghị quyết Đại hội Cổ đông 2018

Ngày 24/04/2018, Cảng Đình Vũ công bố biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018. Cụ thể:

24/4/2018

Báo cáo tài chính quí I năm 2018

Ngày 23/04/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố báo cáo tài chính quí I năm 2018. Cụ thể:

23/4/2018

Code Psn Gratuit