Nghị Quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 19/06/2018

Ngày 19/06/2018, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra nghị quyết số 19/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng công ty. Cụ thể:

20/6/2018

Ngày cuối chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 2 năm 2017

Ngày 23/05/2018, Cảng Đình Vũ ra công văn số 145/CV-CĐV về việc ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cố tức đợt 2 năm 2017. Cụ thể:

23/5/2018

Nghị Quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 04/05/2018

Ngày 04/05/2108, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra nghị quyết số 15/NQ-HĐQT. Cụ thể:

4/5/2018

Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT

Ngày 24/04/2018, Cảng Đình Vũ công bố thông tin về việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kì 2018-2023. Cụ thể:

24/4/2018

Biên bản và nghị quyết Đại hội Cổ đông 2018

Ngày 24/04/2018, Cảng Đình Vũ công bố biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018. Cụ thể:

24/4/2018

Code Psn Gratuit