Thg6 15

Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường tầng 5 Công ty, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Đại hội bắt đầu các nội dung chương trình lúc 14h00’ cùng ngày. Sau phần kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và các thủ tục theo quy định, Đại hội đã nhất trí biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký. Tại Đại hội, toàn thể cổ đông tham dự đã được nghe các nội dung quan trọng: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2019 & kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Trong phần trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, Tổng giám đốc Cao Văn Tĩnh cho biết tổng doanh thu năm 2019 của công ty đạt hơn 642 tỷ đồng (đạt 98,85% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế hơn 302 tỷ đồng (đạt 105,69% kế hoạch). Về kế hoạch SXKD năm 2020, ông Cao Văn Tĩnh nhấn mạnh những khó khăn, thách thức rất lớn vẫn thường trực, ảnh hưởng của cạnh tranh thị trường, diễn biến tình hình dịch Covid-19, việc tái cấu trúc-sáp nhập của các hãng tàu, sụt giảm hàng hóa trong khu vực sẽ tác động tiêu cực đến việc đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Trong chương trình, sau khi lắng nghe phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông, các thành viên Đoàn chủ tịch đã giải đáp, làm rõ một số nội dung mà các cổ đông quan tâm. Tiếp sau đó là nội dung bỏ phiếu biểu quyết 7 vấn đề được đưa ra tại Đại hội với tỉ lệ thông qua trên 99%.

Đại hội cổ đông Cảng Đình Vũ năm 2020 kết thúc thành công lúc 17h00 ngày 15/6/2020. Hội đồng quản trị đã trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2020 với sản lượng 557.000 teus, doanh thu 620 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 281 tỷ đồng, cổ tức dự kiến từ 25% trở lên.

(Nguồn : DVP)