Thg4 14

Dưới đây là toàn văn bản  Thông báo số 91/TB-CĐV về việc thu gom chất thải từ tầu thuyền neo đậu tại Cảng Đình Vũ