Thg6 12

Sáng ngày 12/6/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường tầng 5 Công ty, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Chương trình có sự tham gia dự họp của 210 cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt quyền tham dự ngày 05/5/2023.

Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt BTC báo cáo tính hợp lệ và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hộiÔng Vũ Hoàng Lâm thay mặt BTC báo cáo tính hợp lệ và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt BTC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểuÔng Nguyễn Nam Hải thay mặt BTC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếuĐại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu

Đại hội bắt đầu các nội dung chương trình lúc 09h00’ cùng ngày, các cổ đông dự Đại hội được nghe báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành Đại hội. Trước khi bắt đầu các nội dung chính, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Tổ thư ký. Ban tổ chức đã phổ biến và thông qua các nội dung Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán và tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán và tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023

Xuyên suốt Đại hội, các cổ đông đã được nghe các nội dung quan trọng: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2022 & kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2023.

Đoàn chủ tịch cũng đã dành thời gian để trả lời các câu hỏi của cổ đông tham dự về các vấn đề: Mở rộng sản xuất, ứng dụng số vào quản lý kinh doanh, chia cổ tức, tiếp thị, đầu tư và các biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của cổ đông, đồng thời trả lời và giải thích từng vấn đề cụ thể cổ đông chất vấn và được các cổ đông và Đại hội nhất trí.

Sau các nội dung thảo luận và trả lời ý kiến cổ đông, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết 8 vấn đề tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Với 8 vấn đề tại Đại hội năm nay, kết quả bỏ phiếu đồng thuận cao gần như tuyệt đối. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu với danh sách các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên (theo thứ tự kết quả phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Cao Văn Tĩnh

2. Ông Vũ Tuấn Dương

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng

4. Ông Chu Minh Hoàng

5. Ông Nguyễn Việt Hải

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hộiThành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên (theo thứ tự kết quả phiếu bầu từ cao đến thấp):

1. Bà Trần Thị Thanh Hải

2. Ông Cao Xuân Hợp

3. Ông Vũ Hoàng Lâm

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hộiThành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Cảng Đình Vũ năm 2023 kết thúc thành công lúc 13h05 ngày 12/6/2023, tỉ lệ biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội. Với mục tiêu năm 2023 sản lượng container thông qua đạt 610.000 teu; doanh thu đạt 716 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 360 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022; chia cổ tức tối thiểu 50%, tập thể lãnh đạo và CBCNV Cảng Đình Vũ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

(Nguồn : DVP; Báo Đầu tư online)