Thg7 12

CBCNV Cảng Đình Vũ tham gia chương trình “Đào tạo nhận thức chung về BSC và KPI”

Triển khai công tác đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho CBCNV trong giai đoạn mới, trong 2 ngày 10-11/7/2023 Cảng Đình Vũ hợp tác cùng Công ty cổ phần Học viện đào tạo doanh nhân HPM tổ chức chương trình “Đào tạo nhận thức chung về BSC và KPI” tại Cảng Đình Vũ. Hơn 40 cán bộ chủ chốt và chuyên viên, nhân viên chủ chốt các đơn vị phòng ban trong Công ty đã tham gia chương trình.

Thg4 07

Cảng Đình Vũ tổ chức chương trình đào tạo Tổng quan về hệ thống văn bản pháp luật cùng một số kiến thức về luật áp dụng trong doanh nghiệp

Trong 2 ngày 06-07/4/2023 Cảng Đình Vũ đã tổ chức chương trình đào tạo “Tổng quan về hệ thống văn bản pháp luật; Một số Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp cảng biển; Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp phát sinh” tại Hội trường Công ty. 

Thg10 07

CBCNV Cảng Đình Vũ tham dự Chương trình tư vấn Tổng quan về Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Triển khai công tác đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho CBCNV trong giai đoạn mới, trong 2 ngày 05-06/10/2022 Cảng Đình Vũ hợp tác cùng Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp (PROTRAIN) tổ chức chương trình tư vấn Tổng quan về các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.