Đại hội cổ đông

Tháng 4/2018
Ngày đăng
Xem
Tải về
1. Mau Giay moi du hop DHCD2018 - E.pdf
Ngày đăng: 12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
14. Du thao sua doi Dieu le Cong ty.pdf
Ngày đăng: 12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
2. Mau Giay moi du hop DHCD2018 - V.pdf
Ngày đăng: 12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
6. Bao cao của HDQT trinh DHCD2018.pdf
Ngày đăng: 12/04/2018
12/04/2018
7. Bao cao cua BKS trinh DHCD2018.pdf
Ngày đăng: 12/04/2018
12/04/2018
8.1 Bao cao tai chinh tom tat 2017.pdf
Ngày đăng: 12/04/2018
12/04/2018