Đại hội cổ đông

Tháng 4/2022
Ngày đăng
Xem
Tải về
00.Thong bao moi hop DHCD2022.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
01. Mau giay moi DHCD2022.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
02. Mau Giay uy quyen hop DHCD 2022V.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
02.1. Mau Giay uy quyen DHCD 2022E.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
04. Quy che to chuc hop DHCD2022.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
09.To trinh thong qua KHXKD nam 2022.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
16. Du thao Bien ban DHCD 2022.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
17. Du thao Nghi quyet DHCD 2022.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
18. Mau phieu bieu quyet DHCD2022.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
19. BCTC kiem toan 2021 ban V.pdf
Ngày đăng: 29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022