Đại hội cổ đông

Tháng 6/2020
Ngày đăng
Xem
Tải về
16/06/2020
16/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
7. Bao cao BKS trinh DHCD2020
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
6. Bao cao của HDQT trinh DHCD 2020
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
5. Chuong trinh nghi su hop DHCD 2020
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
4. Quy che to chuc hop DHCD 2020
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
3. Mau phieu bieu quyet
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
2 .1 Mau Giay UQ - tieng anh
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
2. Giay uy quyen du hop DHCD 2020
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
1.1 Mau Giay moi du hop DHCD2020-E
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
1. Mau Giay moi du hop DHCD2020 - V
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020
Thông báo họp ĐHCĐ
Ngày đăng: 03/06/2020
03/06/2020